Strong

Strong-Finland - Koulutustarjonta eri sidosryhmille

Strong-Finland Oy on maahantuonti- ja vientitoimintansa ohella erikoistunut asiakaskunnan sekä erilaisten hallinnollisten- ja sidosryhmäverkostojen aihepiiri- ja laitekoulutuksiin. Toimimme koulutuksien osalta myös yhteistyössä useiden muiden toimialojen toimijoiden kanssa, joten tarpeen mukaan koulutuspäivään voidaan räätälöidä erilaisia kokonaisuuksia koulutettavan ryhmän tarpeiden mukaan.

Strong-Finland Oy:n omat 20 hengen koulutustilat sijaitsevat Vantaan Petikossa, jonka lisäksi koulutuksia järjestetään asiakasliikkeiden, yhteistyökumppaneiden, koulutuslaitoksien tai muissa tarpeeseen sopivissa tiloissa.

Pääkoulutusaihepiirejä ovat: Pölyntorjunta ja pölyntorjuntalaitteet sekä kosteudenhallinta ja kuivauslaitteet. Räätälöityjen pakettien avulla eri aihealueita voidaan sisällyttää samalle päivälle, ja lisäksi järjestää myös muita koulutusaihealueita tarpeiden mukaan yhteistyökumppaniverkoston kautta.

 

Mitä koulutuksemme tarjoaa eri sidosryhmille?

Rakennus- ja saneerausliikkeet

Pääkoulutushaaroja ovat pölyntorjunnan työmaatekniset sovellukset, pölyhaittojen merkitys, erilaiset pölyntorjuntalaitteet ja -menetelmät sekä niiden käyttö. Rakennusaikaisten keskussiivousjärjestelmien koulutukset käytön osalta voidaan sisällyttää normaalin pölyntorjuntakoulutuksen sisään, ja asennusten sekä laitehuoltojen osalta voidaan koulutusta hankintojen yhteydessä tarpeen mukaan laajentaa.
Kosteudenhallinnassa pääpaino on olosuhdekosteudenhallinnalla, onnistuneella kuivaustyöllä ja kuivaustarpeen määrityksistä sekä erilaisten laitteiden soveltuvuudet kohteisiin ja oikeaoppinen käyttö. Perinteisesti suurimmat virheet työmailla tapahtuvat olosuhdeongelmista johtuen. 
Lisäksi liikkeitä ja kalustokeskuksia voidaan kouluttaa laitehuoltoihin liittyen.
Strong-Finland järjestää aihepiirikoulutuksia erikseen sovittaessa myös työmailla, ja hankesuunnitteluvaiheissa. 

Ota yhteyttä! 

 

JVT- ja kuivausliikkeet

Pääkoulutushaaroja ovat pölyntorjunnan työmaatekniset sovellukset, pölyhaittojen merkitys, erilaiset pölyntorjuntalaitteet ja -menetelmät sekä niiden käyttö ja huolto. Kosteudenhallinnassa pääpaino on erilaisten kuivainlaitetekniikoiden hyödyntämisessä kuivaustöissä, kuivausalan ja työmaatekniikoiden muutokset, oikeaoppinen laitekapasiteettien laskenta sekä laitehuotlojen koulutus.
Koulutussisällössä huomioidaan pölyntorjunta- ja kuivaustyön kulkeminen useimmiten käsi kädessä, ja menetelmien ja työtapojen tehokas hyödyntämien. Yhteistyökumppaneiden kanssa koulutuspäiviin voidaan sisällyttää myös ongelmakohteiden hajun- ja noenpoistokoulutusta ym. 
Omana koulutusosa-alueena toimii ryömintätilakuivaimien asennuskoulutukset sekä asennusliikevaltuutukset. 

Ota yhteyttä!

 

Asbesti- ja haitta-aineiden purkuliikkeet

Pääkoulutusosa-alue on erilaisiin laitteisiin tutustuminen sekä niiden käyttöön liittyvät seikat, muun muassa alipaine- ja ilmanpuhdistuslaitteet, rakennusimurit sekä keskussiivousjärjestelmät. Toimimme myös yhdessä asbestikoulutusryhmittymien kanssa, ja laitekoulutukset voidaan sisällyttää erillisen tahon pitämään asbestityön koulutusjaksoon.

Ota yhteyttä!

 

Konevuokraamot ja kalustokeskukset

Tämän toimisektorin yritysten koot ja toimintamallit poikkevat hyvin paljon toisistaan, ja suurempien yhtiöiden osin kokonaisvaltaiset koulutukset määritellään erillisten tarpeiden mukaan. Koulutussisältöjä ovat pölyntorjunnan- ja kosteudenhallinnan teoriakoulutuksen ohella merkittävissä määrin myös laite- ja laitteiden huoltokoulutukset, asennus- ja huoltokoulutukset muun muassa keskusimureissa, laitetekniset koulutukset ja laitteiden oikeaoppinen määrittely sekä mitoitus työmaalla, sekä laitteiden vuokraustoiminnan myynnin edistämiseen tähtäävät koulutukset.

Ota yhteyttä!


Isännöitsijät, kiinteistö- ja kiinteistösijoitusyhtiöt, rakennuttajat, kaupungit sekä kunnat

Koulutuksissa yhdistetään sekä pölyntorjunnan että kosteudenhallinnan perusasioita ja laatuvaatimuksia sekä käydään läpi muun muassa PUTUSA-hankkeessa esiin tulleita ongelmia ja riskejä sekä työn suorittajan että työntilaajan näkökulmasta. Usein etenkin pölyntorjunta sisäistetään kuluna, vaikka todellisuudessa pääosin sen avulla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä. Lähtökohta pölyntorjunnalle on ensisijaisesti kuitenkin työ- ja työympäristöturvallisuus, sillä muun muassa normaalin betonipölyn merkittäviä terveyshaittatekijöitä ei tunneta tai asenteellisesti ollaan välinpitämättömiä. Koulutksien avulla työn tilaajat hahmottavat itsekin jo etukäteen sekä urakoiden aikana erilaisia ratkaisuja ja käyttöä, sekä osaavat havaita ongelma ja riskitekijöitä työkohteissa. Myös työn laadun vaatimuksiin ja valvontaan on perusasioiden sisäistämisen jälkeen paremmat edellytykset.
Strong-Finland järjestää aihepiirikoulutuksia erikseen sovittaessa myös työmailla, ja hankesuunnitteluvaiheissa jo ennen työmaan toteutuksen aloittamista sekä tilaaja- että urakoitsijaosapuolille..  

Ota yhteyttä!

 

Vakuutusyhtiöt

Vakuutusyhtiöiden koulutukset ovat useimmiten konsultoivaa kosteudenhallinta-alaa sekä pölyntorjunnan asioita läpi käyvää vuorovaikutteista keskustelua, sisältäen tarvittavin osin myös teoriaosuuksia. Useimmiten vakuutusyhtiöillä on tarve saada näkemyksiä alan suunnasta, tekniikoiden kehityksestä ja keskustella erilaisten tekniikoiden ja toimintamallien soveltuvuudesta vakuutusyhtiöiden ja heidän sopimusasiakkaidensa väliseen toimintaan. Montaa saneeraus- ja vahinkoalan osa-aluetta koskevat erilaiset laita ja/tai määräykset, sekä osin rajoja asettavat fysiikan lait. Näin ollen puolueettoman osapuolen kanssa käytävät konsultoivat koulutukset usein helpottavat päätösten tekemistä ja toiminnan linjauksia.

Ota yhteyttä!

 

Teollisuus

Teollisuudessa monia asioita voitaisiin ratkoa ja toteuttaa paremmin pölyntorjunnan sekä kosteudenhallinnan hieman laajemmalla tietotaidolla. Myös erilaisten laitetekniikoiden käyttö ja käyttösovellukset ovat usein outoja, ja siksi niitä ei osata riittävissä määrin hyödyntää tai edes tiedustella teollisuuden tarpeisiin. Teollisuuden tarpeita palvelevat myös erilaiset katselmukset sekä tapauskohtaiset ongelman ratkaisun suunnittelut ja koulutukset, joilla monia esimerkiksi prosessi tuotannon, kiinteistötekniikan tai logistiikan pulmakohtia voidaan ratkaista niin kosteusfysikaalisten tai pienhiukkasongelmien osalta. Myös erilaisten kiinteiden ilmansiirto-, ilmanpuhdistus- ja keskusimuriratkaisujen suunnittelu, koulutus ja toteutus on osana toimintaa. Koulutussisällöt ja -paikat määritellään usein teollisuuden ja tilaajan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä!

 

Muut

Voit tiedustella meiltä myös muihin mahdollisiin ongelmakohtiin liittyviä koulutuksia, jonka jälkeen voimme selvittää ja yhdessä sopia tarkemmin koulutussisällöistä laajan yhteistyöverkostomme kautta.

Tarkempia tietoja koulutuksista ja koulutusaikatauluista saat ottamalla yhteyttä meihin...

Ota yhteyttä!